Naar inhoud

Home Privacy en cookiebeleid

Acerta respecteert uw privacy

Heeft u een vraag of een suggestie specifiek over privacy? Registreer ze hier.

1. Privacy bij verwerking van via de Acerta website ontvangen persoonsgegevens

Acerta respecteert bij de verwerking van via de Acerta website ontvangen persoonsgegevens de bestaande wetgeving:

  • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  • het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van die wet.

Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren.

  • Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afgeweken wordt verbindt Acerta er zich toe om dit steeds uitdrukkelijk te vermelden en om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te vragen.
  • Acerta zelf kan deze persoonsgegevens wel gebruiken met het oog op prospectie en de promotie van haar producten en diensten of die van de Acerta-groep of als statistisch materiaal voor het vastleggen van algemene bezoekersprofielen.
  • Contacten die aanleiding geven tot het verstrekken van een betalende of een wettelijk verplichte dienstverlening worden opgenomen in het betreffende klantenbestand.

Persoonsgegevens verkregen via contactformulieren worden niet opgeslagen in databases maar per e-mail onmiddelijk doorgezonden naar een centrale mailbox. Van daaruit wordt uw bericht overgemaakt aan de verantwoordelijke voor de gevraagde dienstverlening of informatie. De meegedeelde, persoonlijke gegevens worden met dezelfde zorg omringd als bij gewone briefwisseling, fax of telefoon.

Ter bevestiging van de goede ontvangst van uw contactformulier sturen wij u steeds een dubbel van uw eigen bericht. Vanaf die ontvangst kan het bericht voor de verdere verwerking rekenen op dezelfde prioritaire aandacht en zorg als de berichten die ons bereiken via een ander kanaal zoals brief, fax of telefoon.

Acerta maakt voor de vrij toegankelijke delen van zijn website alleen gebruik van cookies waarin voor uw surfgemak uw taalvoorkeur wordt opgenomen. Na uw bezoek kan u dit eenvoudig via uw webbrowser verwijderen.

Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen worden inzake privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf.
De Acerta website bevat ook doorklikmogelijkheden naar andere websites, maar is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met uw privacy omgaan.
Als klant heeft u ten allen tijde het recht om gratis uw persoonsgegevens in te kijken en om deze te laten schrappen of te verbeteren, behoudens de wettelijke bepalingen hieromtrent inzake de termijnen van bijhouden van bepaalde documenten en gegevens. Daarbij kunt u verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie. De verantwoordelijke voor de verwerking van de via onze website verworven persoonsgegevens en data is onze webmaster tot wie u een aanvraag tot inzage en/of verbetering kan richten via e-mail. Mocht u vaststellen dat Acerta zake de bestaande wetgeving op bepaalde punten in gebreke zou blijven dan kan u hem dit eveneens melden.

Voor bijkomende en onafhankelijke informatie over de rechten inzake privacy, klik hier. 

2. Bijkomende contractuele bepalingen voor klanten van Acerta Sociaal Verzekeringsfondsvzw, Acerta Consult cvba, Acerta Ondernemingsloket vzw, Acerta Public NV en Shéhérazade Dévéloppement cvba ("allen hieronder Acerta genoemd")

Voor klanten van Acerta sociaal secretariaat vzw en Acerta Sud Secrétariat Social wordt verwezen naar www.acerta.be/AlgemeneBepalingen.

De Acerta-groep is een HR-dienstverlener die een integrale dienstverlening wil aanbieden aan zijn cliënteel. Om dit te realiseren wil zij de privacy-grenzen beschrijven waarbinnen deze dienstverlening wordt aangeboden. Onderstaande bepalingen dienen dan ook beschouwd te worden als een aanvulling op uw bestaande contractuele afspraken :

2.1 Uw persoonsgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta uw persoonsgegevens als cliënt in het kader van klantenbeheer, prospectie en om u te informeren over haar diensten.

In het kader van een geïntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, ontvangt Acerta ook uw gegevens via andere Acerta entiteiten waar u klant bent, en zal zij de volgende gegevenscategorieën verwerken: identificatiegegevens, activiteit, hoedanigheid, contactgegevens, aantal werknemers en cliëntstatus bij andere entiteiten van de Acerta groep.

Acerta deelt de gegevens mee aan entiteiten (al dan niet uit de Acerta groep) die in hun opdracht als verwerker de gegevens verwerken in het kader van een geïntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, en aan entiteiten uit de Acerta groep die deze gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking aanwenden voor de prospectie van hun eigen diensten. Een volledige lijst van de verschillende Acerta vennootschappen en verenigingen kan u vinden op www.acerta.be.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen. U hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectie doeleinden of het gebruik van uw gegevens om u te informeren over het dienstenaanbod van de Acerta-groep.

De medewerkers van Acerta worden tijdens hun opleiding als nieuwe bedienden ingelicht over de draagwijdte van de wet van 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Hen wordt de inhoud van deze reglementering, al dan niet in gevulgariseerde vorm, ter beschikking gesteld en zij hebben een confidentialiteitsplicht.

2.2 Andere gegevens

In de mate dat u in de uitvoering van uw overeenkomst met Acerta andere persoonsgegevens aan Acerta toevertrouwt dan uw gegevens als cliënt , handelt Acerta als verwerker in uw opdracht en mag zij slechts de persoonsgegevens verwerken in uw opdracht en in het kader van de overeenkomst, hetzij op grond van een verplichting opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.
Acerta verbindt zich ertoe zowel tijdens als na de uitvoering van deze overeenkomst geen enkele informatie, die Acerta bij het uitoefenen van haar opdracht ontvangen heeft, aan derden te geven en/of te verwerken, dan in het kader van de doelstelling waarvoor deze informatie aan Acerta is meegedeeld. Acerta kan evenwel beroep doen op onderaannemers die optreden als subverwerker. In dat geval blijft Acerta aansprakelijk voor de subverwerker.

Acerta zal alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens door u toevertrouwd aan haar te beschermen. Zo verbindt Acerta er zich toe om uw gegevens op die manier te beveiligen dat derden geen data kunnen consulteren en/of wijzigen. Echter aanvaardt u dat (i) beschikbare gegevens verwerkt worden in een globale en niet-identificeerbare statistiek en (ii) met het oog op het aan u kunnen aanbieden van een efficiënte geïntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep , medewerkers van een met Acerta verbonden onderneming eveneens toegang krijgen tot deze gegevens en deze gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking eveneens mogen aanwenden voor de prospectie van hun eigen diensten. Een volledige lijst van de verschillende Acerta vennootschappen en verenigingen kan u vinden op www.acerta.be.

Acerta maakt gebruik van volgende cookies:

1.    Noodzakelijke cookies

 Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van Acerta zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2.    Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3.    Performantie cookies

 We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

4.    Embedded content

 Ter ondersteuning van onze activiteiten wijst de Acerta-site soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt Acerta u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Personeelsbeleid
Aanwerven
Verlonen en belonen
Prestaties verbeteren
Ontslaan
Juridisch advies
HR in mijn bedrijf
Verplichtingen
Budget en steun
Groeien en internationaliseren
HR optimaliseren
Juridisch advies
Opleidingen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Aangiften
Infosessies
Nieuws
Tools
Acerta Tools
Berekeningen